Skip to content
YellowCard
Making medicines and medical devices safer

Slovakian

Information about reporting side effects in Slovakian.

Nahláste to prostredníctvom programu Žltá karta

Má váš liek vedľajšie účinky? Nahláste to prostredníctvom programu Žltá karta

Bezpečnejšie liečivá pre každého

Každé liečivo môže vyvolávať nežiadúce vedľajšie účinky (niekedy sa tieto účinky nazývajú aj nežiadúcimi reakciami na liek). Mnohé vedľajšie účinky sú mierne, avšak môžu sa vyskytovať aj vážne, ba niektoré môžu dokonca ohrozovať život. Niekedy sa vedľajšie účinky môžu objaviť aj potom, keď pacient užívanie lieku už ukončil. O niektorých vedľajších účinkoch sa nevie až dovtedy, pokým daný liek po dlhšiu dobu neužíval väčší počet ľudí. Preto je dôležité, aby ľudia svoje podozrenia na vedľajšie účinky liekov hlásili prostredníctvom programu Žltá karta.

Ak vás znepokojuje určitý príznak, o ktorom sa nazdávate, že by mohol byť vedľajším účinkom lieku, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom alebo lekárnikom a požiadajte ich o radu.

Čo je potrebné hlásiť

Vo Veľkej Británii môžete hlásiť podozrenie na vedľajšie účinky ktoréhokoľvek lieku alebo rastlinného liečivého prípravku, a to bez ohľadu na to, či vám ho predpísal lekár alebo ste si ho kúpili bez lekárskeho predpisu. Hlásiť môžete vedľajšie účinky, ktoré sa prejavili:

  • u vás osobne,

  • u vášho dieťaťa, alebo

  • u niekoho, za koho zodpovedáte alebo u niekoho, kto vás požiadal, aby ste takého hlásenie podali v jeho mene.

Ako sa Žltá karta používa?

Britský Úrad pre kontrolu liečiv a zdravotnej starostlivosti (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) prijíma hlásenia prostredníctvom Žltých kariet od ľudí, ktorí užívajú lieky, ako aj od zdravotníckych pracovníkov, napr. od lekárov, lekárnikov a zdravotných sestier.

Získané informácie MHRA použije na účely revidovania spôsobu užívania daného liečiva a upozornení uvádzaných v informáciách o danom produkte.

Čo je to MHRA?

MHRA je britským vládnym úradom. Jeho hlavným poslaním je ochrana verejného zdravia. Prostriedkom, ktorým toto poslanie napĺňa, je zabezpečovanie správnej funkcie a prijateľnej bezpečnosti liečiv a zdravotníckeho vybavenia. Kedykoľvek sa objaví možný problém, MHRA bezodkladne prijíma opatrenia na ochranu verejnosti.

Hlásenie prostredníctvom Žltej karty môžete podať troma spôsobmi

Žlté karty je treba vyplňovať po anglicky, takže je možné, že na tento účel budete potrebovať pomoc osoby, ktorá písmom alebo slovom angličtinu ovláda. Žltú kartu môže za vás vyplniť aj zdravotnícky pracovník (napríklad lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra).

  • Ak máte prístup k internetu, využite Žltú kartu online na adrese www.mhra.gov.uk/yellowcard. Je to najjednoduchší spôsob podania hlásenia.

  • Vyplňte tlačivo Žltej karty. Odoslať ho môžete poštou, a to aj bez poštovej známky.

  • Zatelefonujte na bezplatnú horúcu linku Žltej karty 0808 100 3352.

Ochrana vašich osobných údajov

S osobnými údajmi zaobchádzame ako s dôvernými informáciami a uchovávame ich v bezpečí. Bez vášho výslovného súhlasu sa nikdy nedostanú k nikomu mimo MHRA.